Wij gebruiken cookies om onze diensten beter te kunnen leveren.
Door gebruik te maken van onze diensten gaat u akkoord met ons gebruik van cookies .

Voorwaarden

 1. Definities

  1. De "Gebruiker" betekent de accountaanvrager of persoon die het JSEcoin-platform gebruikt.
  2. De "Publisher" betekent accountaanvrager of persoon die verantwoordelijk is voor de distributie van de JSEcoin webmining javascript-code.
  3. De "Advertentie" Een elektronische vorm van reclame die wordt weergegeven op de website van de uitgever.
  4. De "Website" is het eigendom van de uitgever en wordt gebruikt om advertentieruimte voor adverteerders te bieden.
  5. "JSEcoin" is het netwerk, beheerd door JSEcoin Limited en treedt op als aanbieder van cryptocurrency-technologie.
  6. "Verkeer" is het aanbod van gebruikers van een website van een uitgever aan het JSEcoin-platform.
  7. "Miner" is iemand die het hashing-algoritme uitvoert om het JSEcoin-netwerk te beveiligen.
 2. Voorwaarden

  1. Deze "Algemene voorwaarden" zijn niet van invloed op uw wettelijke rechten als consument.
  2. Alle contracten en invoegopdrachten door JSEcoin worden geacht deze algemene voorwaarden te bevatten die prevaleren boven elk ander document of andere mededeling van de adverteerder of uitgever.
  3. Als er wijzigingen in deze algemene voorwaarden zijn vereist, verdient het de voorkeur dat deze schriftelijk worden bevestigd.
  4. JSEcoin Limited, JSEcoin-medewerkers, JSEcoin-gelieerde ondernemingen zijn geen financieel adviseurs en geen informatie op deze site of websites van derden. Correspondentie dient onder geen enkele voorwaarde als financieel advies te worden beschouwd. Investeerders zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van hun eigen due diligence en onderzoek.
  5. Deze voorwaarden en eventuele geschillen worden beheerst door de wetten van het Verenigd Koninkrijk.
 3. Liquidty

  1. JSEcoin is niet verantwoordelijk voor het inwisselen van munten of munten in fiat-valuta's zoals USD / EUR / GBP.
  2. JSEcoin kan niet helpen bij het oplossen van problemen wanneer munten en tokens zijn verkocht via derde partijen en uitwisselingen.
  3. JSEcoin aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor het betalen van inkomstenbelasting, bankprovisies of valutakosten namens de uitgever. Neem contact op met uw lokale belastingdienst voor verder advies over toepasselijke inkomstenbelastingregelingen.
 4. Levering van privacykennisgeving

  1. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om een ​​betrouwbare en consistente levering van de privacyverklaring en advertenties te garanderen, is JSEcoin niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, schade of uitgaven die zijn opgelopen door de uitgever of enige andere persoon of onderneming die rechtstreeks of onrechtstreeks uit een falen van het advertentienetwerk.
 5. Publiciteit

  1. JSEcoin mag de namen, handelsmerken en / of correspondentie van uitgevers, adverteerders of derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gebruiken.
 6. Statistieken en discrepanties

  1. Alle verkeersopbrengsten worden berekend op basis van JSEcoin-statistieken. Dit is de enige basis voor het berekenen van inkomsten voor uitgevers.
  2. JSEcoin-statistieken zijn mogelijk niet 100% nauwkeurig en dit wordt geaccepteerd door zowel de uitgevers als mijnwerkers.
  3. In het geval van een mislukking om statistieken van het netwerk op te nemen. JSEcoin schat inkomsten en kosten op basis van eerdere en historische statistieken. Onze beslissing met betrekking tot het vaststellen van deze tarieven is definitief en niet verhandelbaar.
 7. Eigendom en risico

  1. Elk risico in mijnbouw en reclame gaat direct over op de adverteerder bij aflevering van de advertentie van de uitgever.
  2. Er kunnen geen garanties worden gegeven met betrekking tot de verkeerskwaliteit en JSEcoin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen als gevolg van verkeer van slechte kwaliteit.
 8. Annulering en restituties

  1. Een adverteerder kan een campagne op elk gewenst moment annuleren. Het advertentienetwerk biedt real-time controle over deze functie, maar als voorzorgsmaatregel wordt het aanbevolen om waar mogelijk 24 uur vooraf schriftelijk op te geven.
  2. Als u een adverteerder bent, hebt u het recht om, naast uw andere rechten, uw contract te annuleren en een terugbetaling te ontvangen. U moet contact met ons opnemen en ons schriftelijk laten weten dat u uw account wilt annuleren. Uw login zal dan worden verwijderd en uw resterende saldo zal aan u worden terugbetaald. Eventuele bank / paypal-kosten worden aan de adverteerder in rekening gebracht.
  3. Als u een uitgever bent, hebt u het recht om, naast uw andere rechten, uw contract op elk gewenst moment te annuleren. U moet contact met ons opnemen en ons schriftelijk laten weten dat u uw account wilt annuleren. Uw login wordt dan verwijderd en uw resterende saldo wordt alleen uitbetaald als het voldoet aan de minimumdrempels zoals uiteengezet in sectie
 9. Overmacht

  1. In het geval dat JSEcoin verhinderd wordt om zijn verplichtingen uit hoofde van een koopovereenkomst na te komen als gevolg van een oorzaak buiten haar schuld, zoals, maar niet beperkt tot, daden van God, oorlog, stakingen, uitsluitingen, hardwarestoringen, inbreuken op de beveiliging, Overstroming en falen van derden om advertenties te leveren, JSEcoin zal worden ontslagen van zijn verplichtingen en verplichtingen uit hoofde van een dergelijk contract voor verkoop zolang deze uitvoering wordt voorkomen.
 10. klachten

  1. Als u een klacht heeft over onze service of over goederen of diensten die u bij JSEcoin koopt, neemt u dan onmiddellijk contact met ons op. U zult zo snel mogelijk contact met ons opnemen en proberen binnen 5 werkdagen een oplossing te bieden.
  2. Alle klachten worden op een eerlijke en vertrouwelijke manier afgehandeld.
 11. Aansprakelijkheid

  1. In geen geval kan JSEcoin of JSEcoin Limited aansprakelijk worden gesteld voor eventuele verliezen geleden door de gebruikers, mijnwerkers of uitgevers.
  2. Onze totale aansprakelijkheid zal nooit meer zijn dan $ 100 USD per evenement waarbij een reeks evenementen of campagnes als één evenement wordt beschouwd.
  3. Wij zijn niet aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door derden, met inbegrip van die welke gebruikmaken van het advertentienetwerk.
 12. Wijzigingen in de algemene voorwaarden

  1. JSEcoin is gerechtigd om deze voorwaarden en bepalingen naar eigen goeddunken om welke reden dan ook te allen tijde te wijzigen.
  2. Een up-to-date exemplaar van de huidige bepalingen en voorwaarden zal worden verstrekt op de volgende URL:
 13. Als een mijnwerker of uitgever niet instemt met een wijziging, hebben zij het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen binnen 14 dagen nadat de wijziging is aangebracht.
 • Budgetten, kapitalisatie en hash-problemen

  1. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om te voldoen aan de vereisten van mijnwerkers met betrekking tot budgetten, behouden we ons het recht voor om de problemen met mijnbeloningen en hashing op elk gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen.
  2. JSEcoin behoudt zich het recht voor nieuwe munten te introduceren en munten te verdelen wanneer zij dit nodig achten. Alle transacties worden openbaar gemaakt.
 • Schade aan systemen

  1. JSEcoin is niet aansprakelijk voor eventuele verliezen geleden door schade aan hardware of softwaresystemen veroorzaakt door mijnbouw.
 • Website-standaarden

  1. JSEcoin hanteert een nultolerantiebeleid voor de volgende websites en advertentie-inhoud:
   • Kinderpornografie
   • Seksueel gedrag met dieren
   • Gewelddadige of beledigende inhoud
   • Racistische, seksistische of discriminerende inhoud
   • Inhoud of afbeeldingen van een persoon zonder zijn / haar toestemming
   • Criminele misdrijven
   • Misleidend beleggingsadvies
   • Spyware, malware, adware en illegale software
   • Piraat-inhoud / auteursrechtinbreuken
   • Illegale activiteiten zoals Spam en Phishing
   • Alle scatalogische activiteiten
   • Ongeautoriseerd gebruik van handelsmerken van derden
   • Promotie van medicijnen of aanverwante parafernalia
   • Inhoud die is gericht op kinderen van 18 jaar of jonger
   • Gokken of online weddenschappen die gericht zijn op het Amerikaanse publiek
   • Betaalde-klik-advertenties (PTC)
   • Generators voor automatisch surfen
   • Pop unders of iframing inhoud.
  2. De privacyverklaring met opt-outoptie moet aan gebruikers worden getoond. Er moet niets worden gedaan om deze melding te verbergen of te restylen.
  3. Site-ID's moeten overeenkomen met de domeinnaam waarop het script wordt uitgevoerd.
  4. Elke inbreuk op sectie 15.1 kan leiden tot onmiddellijke beëindiging van uw uitgeversaccount.
 • toepassingen

  1. Aanvragen voor accounts op het netwerk worden goedgekeurd of geweigerd naar goeddunken van JSEcoin-medewerkers om welke reden dan ook die wij geschikt achten.
 • Misbruik

  1. Elk misbruik van het systeem zal resulteren in onmiddellijke opschorting of sluiting van het gebruikersaccount.
  2. Misbruik zal uitsluitend door JSEcoin-medewerkers worden beoordeeld en kan gebaseerd zijn op elke factor die wij geschikt achten.
  3. Uitgevers die elke methode gebruiken om het aantal geleverde vertoningen kunstmatig te vergroten, hebben hun accounts onmiddellijk gesloten. Alle verkeer moet echte gebruikers zijn.
  4. Gedeelde code voor uitgevers zoals de javascript-tag mag op geen enkele manier worden gewijzigd of hergebruikt.
  5. Het aanmaken van meerdere accounts op het systeem zonder voorafgaande toestemming wordt beschouwd als misbruik.
  6. Uitgeverscode mag alleen worden geplaatst op domeinen die eigendom zijn van de webmaster of met schriftelijke toestemming van de eigenaar van de website.
  7. De SiteID die wordt gebruikt in de uitgeverscode, moet overeenkomen met het domein dat eigendom is van de webmaster.
  8. Het gebruik van een IP-veranderende service zoals VPN, proxy, TOR of een ander systeem dat uw IP-adres verbergt of wijzigt, is verboden. We controleren gebruikers IP-adressen tegen lijsten van derden om overtreders te identificeren.
 • Sluiting van account

  1. Bij het sluiten van de rekening heeft de uitgever geen recht op een vergoeding voor het resterende bedrag op de rekening.
 • Gebruik van cookies

  1. JSEcoin gebruikt cookies en localStorage om informatie op te slaan op een computer van een gebruiker. Deze informatie wordt vervolgens gebruikt voor targeting door adverteerders, waaronder retargeting-campagnes. Een retargeting-campagne is wanneer een cookie wordt geplaatst, soms door een derde partij, op de computer van de gebruiker en vervolgens worden advertenties getoond aan gebruikers met die specifieke cookie. Elke uitgever is verantwoordelijk voor het bijwerken van de algemene voorwaarden, het privacybeleid en alle andere wettelijke documenten die vereist zijn voor het gebruik van cookies en retargeting in hun lokale regio.
 • Intellectueel eigendom

  1. De medeoprichters van JSEcoin behouden alle rechten, titels en belangen in deze website, haar producten en diensten, inclusief alle auteursrechten, patenten, handelsgeheimen, handelsmerken, handelsnamen, logo's, slogans, afbeeldingen, scripts, code, video's, tekst, software, bestanden, inhoud, informatie en andere intellectuele eigendomsrechten.
 • schadeloosstelling

  1. Voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, zult u ons en onze respectieve vroegere, huidige en toekomstige werknemers, functionarissen, directeuren, aannemers, consultants, aandeelhouders, leveranciers, verkopers, dienstverleners, moederbedrijven en dochterondernemingen schadeloosstellen, verdedigen en behouden. , gelieerde ondernemingen, agenten, vertegenwoordigers, voorgangers, opvolgers en rechtverkrijgenden van en tegen alle vorderingen, schadevergoedingen, aansprakelijkheden, verliezen, kosten en uitgaven.
  2. We behouden ons het recht voor om de volledige zeggenschap uit te oefenen over de verdediging, op uw kosten, van elke aanspraak op vrijwaring op grond van deze voorwaarden.
 • Verwijzingen

  1. Alle verwijzingsverkeer moet echte gebruikers zijn, valse accounts en botverkeer leiden tot opschorten van accounts.
  2. JSEcoin Gebruikers met dubbele IP-adressen en andere factoren die op dubbele accounts duiden, worden niet betaald. Dit omvat twee gebruikers die zich aanmelden bij hetzelfde kantoor / thuis.
  3. JSEcoin-personeel behoudt zich het recht voor om accounts op te schorten waarvan wij denken dat ze het systeem hebben misbruikt. Onze beslissing is definitief en is niet vatbaar voor juridische procedures.
 • belasting

  1. Gebruikers en uitgevers zijn als enige verantwoordelijk voor de openbaarmaking en belasting van alle digitale activa.
  2. JSEcoin Limited kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de fiscale gevolgen van overdracht of bezit van digitale eigendommen in uw eigen rechtsgebied.
 • Misc

  1. Alle contracten worden in alle opzichten geïnterpreteerd en functioneren als een Engelse overeenkomst en in overeenstemming met de Engelse wetgeving.
  2. JSEcoin kan niet aansprakelijk worden gesteld voor inbreuken op richtlijnen of wetten buiten het Verenigd Koninkrijk.
  3. In het geval van een beveiligingsinbreuk, gegevensverlies, ontwikkelingsprobleem of om een ​​andere reden die het JSEcoin-team geschikt acht, behouden wij ons het recht voor om de blockchain te resetten naar het genesisblok of een eerdere back-up. Waar mogelijk zullen we rekeningsaldi overdragen, maar de gebruiker accepteert het risico dat het nodig kan zijn om de blockchain te resetten of terug te draaien, wat kan leiden tot verlies van fondsen of transactiegegevens.
  4. Als een deel van deze algemene voorwaarden dat niet fundamenteel is, onwettig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, heeft een dergelijke bevinding geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de rest van deze algemene voorwaarden.